MUDr. Anna Zobanová
Soukromá oční ordinace
Akreditované ambulantní pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie
Poliklinika Barrandov

Krškova 807
Praha 5
152 00
 
Oční ambulance
Tel.: 251 810 044
Tel.: 251 086 288

Ortoptika
Tel.: 251 086 281
Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Úterý: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Středa: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Čtvrtek: 8:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Pátek: 8:00 - 13:00

Lékaři
Specializace naší ordinace

MUDr. Anna Zobanová

absolvovala v r. 1980 Fakultu dětského lékařství University Karlovy Praha.Pracovala na oční odd. Nemocnice v Příbrami a pak  15  let na Dětské oční klinice FN Motol.  Po I. základní specializační zkoušce a II.atestační zkoušce z očního lékařství se plně věnuje oční problematice dětského věku. V této době se účastnila výuky postgraduální oftalmologie a je spoluautorem vypracování metodiky konsiliárního vyšetřování a operace retinopatie předčasně narozených dětí (ROP). V současné době je hlavním konsiliárním očním lékařem péče o oční problémy u nedonošených dětí s nízkou porodní hmotností  perinatologického centra  Ústavu péče o matku a dítě Praha a zároveň zajišťuje spolu se svým zaškoleným týmem komplexní lscreening, diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování dětí s ROP.  Je zakladatelkou komplexní oftalmologické péče o děti s vícečetným, nejen zrakovým postižením v ČR.  Prošla řadou studijních pobytu a odborných stáží, jak doma tak i v zahraničí, např. Moran Eye Clinic, Salt Lake City, Utah USA, Ekeskolan v Orebro, oční klinika Uppsala a speciální školení pro MDVI spojená s aktivní účastí na mezinárodním setkání organizovaném Výzkumným centrem  pro vidění, Workshop on Visual assesment for Multiply Desabled Visually Impaired (MDVI) Children, Švédsko. Kromě pedagogické, vědecko-výzkumné  a publikační činnosti je členem výborů  České oftlamologické společnosti a České společnosti dětské oftalmologie a strabologie. Dále je členem České kontaktologické společnosti. Působí jako hlavní odborný konsultant pro oftalmologii Společnosti pro ranou péči a dočasný konsultant WHO pro dětskou oftalmologii při Lionském mezinárodním vzdělávacím očním centru FN KV  Praha. Je  mezinárodním a českým národním klasifikátorem zrakově postižených sportovců při ČSZPS. Své soukromé oční pracoviště založila v roce 1995  za účelem rozvoje mezioborové  a komplexní spolupráce především o dětského pacienta.  Přesto tato ordinace poskytuje  komplexní preventivní, diagnostickou a léčebnou ambulantní péči i pro dospělé pacienty. Toto pracoviště je akreditovaným ambulantním pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro vzdělávání v oboru oftalmologie.

MUDr. Pavla Brychcínová

absolvovala 2.lékařskou fakultu UK v Praze Motole v r. 1996. Po absolutoriu pracovala na mikrobiologickém odd. lékařských laboratoří KlinLab, v r. 1997 nastoupila na oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Zde se, po složení atestační zkoušky I.stupně v oboru oftalmologie v r. 1999 věnovala vedle všeobecné oftalmologie též ultrazvukové diagnostice očních chorob a mikrochirurgii katarakty. Absolvovala řadu odborných stáží a kurzů, např. Kurz ultrazvukové diagnostiky, FKV 1999, Kurz neurooftalmologie, Kurz mikrochirurgie a další. Od roku 2005, pracuje na našem akreditovaném pracovišti a věnuje se problematice multihandicapovaných pacientů a strabologii. V současné době je plně kvalifikovaným specialistou na screening, diagnostiku, léčbu a dlouhodobé sledování retinopatie nedonošených dětí. 

MUDr. Hana Čelakovská

absolvovala Fakultu dětského lékařství UK v Praze Motole v r.1985.Po absolutoriu pracovala na Dětské oční klinice FN Motol a pak na II.oční klinice VFN Praha. Atestační zkoušku I.stupně v oboru oftalmologie složila v r.1988. Od r. 1999, po přerušení praxe z důvodu mateřské dovolené, pracuje až do současnosti na našem akreditovaném pracovišti, tj. ambulanci se zaměřením na problematiku Low Vision hlavně dětského věku. Věnuje se komplexní péči o děti s vícečetným, nejen zrakovým postižení, především z neurofysiologického a elektrofysiologického hlediska. Absolvovala na toto téma řadu odborných i  mezinárodních stáží, kurzů, a kongresů.

MUDr. Eva Člupková

absolvovala v r. 1978 Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy. Pracovala 17 let na II. oční klinika VFNsP Praha, kde se po základní specializační zkoušce z očního lékařství začala kromě všeobecné ambulantní oftalmologie věnovat oční problematice pokročilého věku a neurooftalmologii. Je členem České oftalmologické společnosti a České glaukomové společnosti. Na našem pracovišti pracuje od 1996 prakticky od doby jeho vzniku. Stará se především o dospělé  pacienty a seniory. Vede glaukomovou poradnu. Mimo to dlouhodobě sleduje komplikované pacienty s očními onemocněními jak předního segmentu, tak i s očními komplikacemi na sítnici např. u  diabetes mellitus.  Její všestranné znalosti a zkušenosti z oboru  a její laskavý a trpělivý přístup k pacientům z ní tvoří přední lékařskou  osobnost nejen na našem pracovišti.

MUDr. Kateřina Hladíková

MUDr. Kateřina Hladíková absolvovala v r. 1998 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor optometrie a získala titul bakalář. V průběhu let se věnovala oční problematice a následně absolvovala v roce 2008 Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Po výběrovém řízení získala místo lékařky na Oční klinice 1. LF UK a ÚVN Praha, kde pracuje dodnes v Refrakčním a laserovém centru Ústřední vojenské nemocnice Praha. Rovněž se aktivně podílela na laserových operacích. Pravidelně absolvuje různé kurzy a kongresy věnované oční problematice. Od roku 2013 se intenzivně věnuje problematice dětské oftalmologie. Přednáší oftalmologii pro 1.LF UK Praha. Je členkou České oftalmologické společnosti, České refrakční a kataraktové chirurgie, České společnosti dětské oftalmologie a strabologie a členem ESCRS (Evropské společnosti pro chirurgii katarakty a rohovky). Své zkušenosti a znalosti na našem pracovišti využívá pro upřesnění diagnostiky komplikovaných rohovkových a sítnicových poruch nejen u dospělých, ale i u dětských pacientů.

MUDr. Ilona Pavlíková

absolvovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze v roce 2011. Poté nastoupila na oční oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, kde pracuje dodnes. Ve všeobecné ambulanci pracuje nejen s dospělými, ale i dětskými pacienty. V roce 2016 úspěšně složila atestační zkoušku z očního lékařství. Od roku 2017 je členem našeho pracovního týmu - vede dospělou a glaukomovou ambulanci, ale věnuje se aktivně také dětské problematice. Pravidelně absolvuje různé kurzy, semináře a kongresy. Je členkou České oftalmologické společnosti.

MUDr. Alena Píšová

absolvovala v r. 2010 Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Rok pracovala na očním oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze. Od r. 2011 pracuje na Dětské oční klinice FN Motol, kde se věnuje především dětské oftalmologii, v rámci všeobecné oftalmologie zejména péči o pacienty v sítnicové ambulanci. Absolvovala několik zahraničních stáží zabývající se tematikou dětské oftalmologie (Ruprecht - Karls Univezitní oční klinika v Heidelbergu a Univerzitní oční klinika Charite v Berlíně). Zabývá se i výzkumem týkajícím se syndromu suchého oka a rohovkových onemocnění. Po splnění atestační zkoušky v roce 2015 se věnuje zejména dětské oftalmologii, od r. 2016 na našem pracovišti. T.č. je na mateřské dovolené.

MUDr. Miluše Dubová

MUDr. Lucia Hlavatá

Na test PlusOptix je možné se objednat od 1.9.2021, změna ceny za vyšetření na 250,- Kč.
Ortoptika funguje nadále s přesným dodržováním přiděleného času kontroly.

Aplikace kontaktních probíhá od září každý druhý čtvrtek v 1.p po předchozím objednání.Uzavřena zůstává část pro zrakovou terapii. Sledujte na webu změny ordinační doby našeho pracoviště.
Rozpis služeb lékařů od 1. 9. 2020: 1. patro (doc)., 2. patro (doc).

Aplikace kontaktních čoček s platností od 1.1.2021! (pdf).

Bližší informace o podepisované prohlášení ZDE (doc).